Zámok Topoľčianky

Na severnom konci obce Topoľčianky sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého je malebne zakomponovaný Zámok Topoľčianky, datovaný od 15. – 16. storočia. Jeho hlavné klasicistické krídlo je začlenené do troch renesančných krídel, ktoré uzatvárajú nádvorie s fontánou uprostred.
Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku, bytových doplnkov a historických zbraní. Všetok nábytok zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku, arcivojvoda J.A. Habsburg s manželkou. Návštevník postupne prechádza salónmi rozličných slohov s neobyčajnou zbierkou. Pozornosť návštevníkov púta aj zámocká knižnica so zbierkou 14.000 vzácnych zväzkov kníh, založená grófom Jánom Keglevichom. Knižnica je historická, jedna z mála v úplnosti zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. Súčasťou zámku je aj zámocká kaplnka, vystavaná v roku 1662 v severozápadnej bašte. V kaplnke sa nachádza pozoruhodný obraz jej zakladateľky Alžbety Rákoczi na posmrtnom katafalku. Od 17. stor. umožnil pápež Inocent XI. organizovať  púte k Panne Márií Karmelskej, ktoré sa konajú  pravidelne 16.júla každý rok až do dnešných dní. K priestorom zámku patria aj historické apartmány, kde sa nachádza ešte pôvodná posteľ 1.ČSR prezidenta T.G. Masaryka.
Tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou slúžia ako hotelová časť a sú kompletne zrekonštruované pre  potreby hosťa. Ich prízemné časti sa adaptovali na reštauračné a spoločenské priestory. V priestoroch klasicistického krídla sa nachádzajú aj tri reprezentatívne sály s možnosťou uskutočniť významné spoločenské, rodinné a obchodné akcie.
Kaštieľ je sprístupnený celoročne širokej verejnosti, ponúka spojenie histórie s komfortom súčasnej doby a svojou historickou a spoločenskou funkciou  obohacuje život zámku dodnes.

Zdroj: www.topolcianky.sk

Národný žrebčín Topoľčianky

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní.
Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo viac ako 8000 koní. Jedinečnosť Národného žrebčína spočíva v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť plemien koní. Početnosť stáda predstavuje 550 kusov.
Centrom žrebčína je historická jazdiareň vybudovaná v roku 1910. Časť zariadení žrebčína je umiestnená na teritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T.G. Masaryka. Súčasťou komplexu je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov pre širokú laickú, ale i odbornú verejnosť.
Za hranicami Slovenska je žrebčín známy hlavne vďaka štvorylke a klasickej škole s lipicanskými žrebcami. Kone z Topoľčianok sú úspešné nielen na domácich, ale i zahraničných športových kolbiskách a to v celom rade jazdeckých disciplín: drezúra, voltíž, parkúr, vytrvalostné jazdenie, záprahy. Paleta športových, chovateľských a kultúrno-spoločenských podujatí v žrebčíne je bohatá. Každoročne žrebčín navštívi 50.000 turistov z domova i zo zahraničia. Mnoho z nich využije možnosť previesť sa v koči popri chovných objektoch Národného žrebčína. Žrebčín ponúka v priebehu celého roku  možnosť predaja koní uvedených plemien  v rôznom stupni výcviku.

Zdroj: www.topolcianky.sk

Topoľčiansky park

Topoľčiansky park je veľmi cenným kultúrnym, ale najmä dendrologickým objektom. Kvôli údolnej polohe má pozdĺžny tvar v dĺžke 4 km a je iba niekoľko sto metrov široký. Jeho celková výmera dosahuje cca 31 ha. Park je vybudovaný v štýle anglického slohu, ktorý sa snaží napodobniť voľnú prírodu a úzko nadväzuje na voľnú krajinu. Úpravy okolia kaštieľa, ktoré boli základom pre vytvorenie parku, začali výsadbou pagaštanov, brestov a jedlí v rokoch 1800 až 1810. Z tohto obdobia sa zachoval do súčasnosti iba jeden strom, pyramidálny dub pred kaštieľom, ktorého vek presahuje 200 rokov. V roku 1982 bol  park vyhlásený za Chránený areál.

Aj v súčasnosti si park zachováva prírodnú krajinársku dispozíciu, aj keď mnohé stromy, ba aj celé skupiny už museli byť odstránené. Park je unikátny najmä druhovým bohatstvom drevín. Je zaujímavý nielen pre dendrológov, ale aj pre bežných návštevníkov parku.

Starostlivosť o park je zverená podniku Lesy SR š.p. Odštepný závod  Topoľčianky. Väčšinu vykonávaných prác a opatrení musí OZ hradiť z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti v parku vykonávajú najnevyhnutnejšie práce, aby sa zachovalo  druhové bohatstvo drevín, technické zariadenia slúžiace návštevníkom a aby si park zachoval svoj jedinečný krajinársky ráz. Najdôležitejšou úlohou je asanácia odumierajúcich starých stromov a likvidácia zmladenia nežiadúcich kríkových skupín, ktoré negatívne ovplyvňujú krajinný ráz parku.

Zdroj: www.topolcianky.sk

Poľovnícky zámok

Poľovnícky zámok bol vybudovaný v roku 1910 na okraji Topoľčianskeho parku  v blízkosti Kaštieľa. Okrem dekoratívnych kolekcií parožia a trofejí sú v priestoroch zámku naaranžované mnohé umelecké diela. Na stenách viacerých miestností  visia obrazy nášho známeho maliara poľovnej zveri Karola Sovánku, z ktorých mnohé vytvoril na pozvanie, priamo v tunajšej prírode. Od roku 2007 je v dvorane zámku umiestnený originál plastiky medveďa s muflónom od Alojza Stróbla.

V súčasnosti slúži poľovnícky zámok ako luxusné zariadenie hotelového typu, ktoré je určené nielen pre poľovníckych hostí, ale aj pre všetkých návštevníkov Topoľčianok. Ponúka ubytovanie v dvoch dvojlôžkových a v dvoch štvorlôžkových apartmánoch. Na prvom poschodí sa nachádza štýlovo vyzdobená jedáleň, ktorá má kapacitu 42 miest. Je vhodná na usporiadanie väčších spoločenských akcií. Vzhľadom k tomu, že Poľovnícky zámok je v súčasnosti využívaný ako hotelové zariadenie, nie je bežne prístupný pre návštevníkov. Prehliadky zámku pre širšiu verejnosť sú organizované niekoľko krát ročne, prevažne pri príležitosti dňa otvorených dverí v obci.

Zdroj: www.topolcianky.sk

Plastiky poľovnej zveri

V tesnej blízkosti Poľovníckeho zámku sa nachádzajú plastiky poľovnej zveri, ktoré vlastnia LESY SR š. p. Odštepný závod Topoľčianky – Zhasínajúci jeleň (1897), Poranený diviak so psom (1902) a Medveď s muflónom (1909). Plastiky sú dielom významného európskeho sochára Alojza Strobla, rodáka z Kráľovej Lehoty na Liptove. Nevšedný talent tohto umelca si všimol Rakúsko – Uhorský cisár František Jozef I., čo predznamenalo neskorší úspech umelca. Väčšina jeho diel je umiestnená v Budapešti, kde je aj pochovaný.

Zdroj: www.topolcianky.sk

Zubria zvernica

V Topoľčiankach sa zubry chovajú od roku 1958. Najznámejší zubor, zakladateľ celej generácie topoľčianskych zubrov, bol Putifár. Patril k najmohutnejším jedincom svojho druhu. Počas existencie zvernice sa narodilo 185 zubrov, čím Zubria zvernica významne prispela k záchrane zubra ako živočíšneho druhu.

Vzhľadom na súčasný priaznivý stav populácie zubra hrivnatého v Európe (cca 3 500 ks) sa hlavnou prioritou zvernice stáva jej náučná a poznávacia funkcia, o čom svedčí aj neustále sa zväčšujúci záujem verejnosti. Z tohto dôvodu OZ Topoľčianky vybudoval náučný chodník Zubria zvernica, ktorý na 10 paneloch oboznamuje návštevníkov s históriou Zubrej zvernice, životom zubrov a s ostatnými  živočíchmi a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. Na pozorovanie zubrov bola vybudovaná špeciálna terasa.

V súčasnosti žije vo zvernici 11 zubrov. Zubria zvernica sa nachádza cca 10 km od Topoľčianok. Je prístupná osobným automobilom aj autobusom, po vyznačenej trase cez obce Žikava a Lovce.

Zdroj: www.topolcianky.sk